مديريت مدارک مهندسي

حجم کار بخش مهندسي در پروژه‌هاي Engineering يا پروژه‌هاي EPC، استفاده از ابزارهاي تخصصي مديريت مدارک مهندسي را به نيازي حياتي تبديل نموده است. به همين رو اين سيستم يکي از اولين سيستم‌هاي نرم‌افزاري در بسياري از سازمان‌هاي مهندسي به شمار مي‌رود. تعدد مدارک مهندسي يک يا چند پروژه، نسخه‌هاي مختلف مدارک و دغدغه در دسترس بودن آخرين نسخه، ارتباطات اطلاعاتي بين بخش يا شرکت مهندسي با ساير ذينفعان درگير، صحت کمي و کيفي مدارک، محاسبه پيشرفت کار مهندسي و ... همه و همه بخشي از عواملي است که اين نياز را براي هر شرکت مهندسي متوسط و بزرگي ايجاد نموده است. سيستم مديريت مدارک مهندسي نکو علاوه بر پوشش اين نيازها ضمن ارتباط يکپارچه‌اي که با ساير زيرسيستم‌هاي نکو ايجاد نموده است مزيتي حياتي در اجراي مجموعه پروژه را به ارمغان مي‌آورد. اين ارتباط‌ها به خصوص با بخش دفتر فني مهندسي سايت پروژه، تدارکات و خريد کالا، تسريع بخشي و بازرسي کالاي پروژه، کنترل کالاي سايت پروژه، کنترل کيفيت، ساخت و نصب بسيار حايز اهميت هستند.

 • دستيابي و مشاهده اطلاعات و سوابق همه نسخه‌هاي مدارک
 • کنترل خودکار نسخه‌هاي مدارک
 • کنترل بر اساس فهرست پايه مدارک (MDR)
 • کنترل تغييرات فهرست پايه مدارک (MDR)
 • مديريت همزمان چند فهرست پايه‌اي مدارک (MDR) در يک پروژه
 • کنترل مسئوليت براي هر مدرک
 • مرکز کنترل مدارک پروژه دبيرخانه مهندسي (DCC)
 • محاسبه يک تا پنج نوع درصد پيشرفت
 • دستگرداني
 • مديريت ترانسميتال‌هاي وارده ، صادره و داخلي
 • مديريت نامه نظرات وارده و صادره (Comment Sheets)
 • دستيابي سريع به اسناد و گيرندگان يک ترانسميتال
 • توليد خودکار ترانسميتال و نامه نظرات
 • کنترل چرخه مبادله مدرک مهندسي بين کارفرما، پيمانکار و ساير ذينفعان
 • ارايه فهرست مدارک مهندسي مبادله شده با هر پيمانکار
 • ارايه فهرست ترانسميتال‌هاي مرتبط با هر مدرک
 • ارايه اخطارهاي لازم جهت مدارک مهندسي معوقه
 • گروه بندي مدارک مهندسي
 • کنترل دسترسي مشاهده هريک از فايل‌هاي مرتبط به مدرک
 • کنترل دسترسي چند وجهي
 • مقايسه وضعيت مهندسي بين پروژه‌اي
 • ارتباط آنلاين با مشاوران و کارفرماها