مهندسي خريد

در پروژه‌هاي مهندسي بخشي از مدارک جهت خريد کالا طراحي و تکميل مي‌شود. حجم و پيچيدگي کالاي موجود در اين مدارک، علاوه بر تحميل بار کاري بسيار به پروژه، با خطر بالاي ورود اطلاعات اشتباه، درخواست خريد تکراري يا ناقص، اشتباه در خريد به علت تشابه کد و ... به همراه دارد.
اين زيرسيستم وظيفه مديريت اينگونه مدارک، تکميل MTO ها و نهايتا توليد MR را بر عهده دارد و براي اجرا به وجود سيستم "مديريت مدارک مهندسي و مرکز کنترل مدارک نکو" وابسته است.

 • توليد خودکار برآورد کالاي تجميعي(MTO: Material Take-Off)
 • توليد خودکار درخواست خريد (MR: Material Requisition)
 • کنترل يکپارچگي تغييرات مدارک مهندسي و درخواست خريد
 • کنترل پوشش خريد
 • مديريت مازاد خريد مورد نياز (Surplus)
 • بسته درخواست خريد (MR Package)
 • توليد خودکار اسناد و مدارک
 • کنترل دسترسي مشاهده هريک از فايل‌هاي مرتبط به مدرک
 • تعيين خودکار مسئول
 • تعيين زمان تعريف شده طبق توافقات قراردادي
 • ارايه اخطارهاي لازم جهت مدارک معوقه