ارزیابی و آسیب‌شناسی سازمان‌های پروژه‌محور و پروژه‌ها و ارائه راهکارهای ساختاری و موردی بهبود

شرکت مدیریت صنعت نکو با پشتوانه سال‌ها تجربه کارکنان آن در زمینه مدیریت پروژه و بهبود سازمانی، با تجزیه و تحلیل ریشه ای چالشهای موجود در پروژه‌ها و سازمان‌های پروژه محور، راه حل های جامعی را به منظور بهبود عملکرد پروژه ها و سازمان های پروژه محور ایرانی طراحی کرده است.

خدماتی که شرکت مدیریت صنعت نکو در قالب « راه‌حل‌های مدیریت پروژه و سازمان » ارائه می‌دهد عبارتند از:

  • تجزیه و تحلیل مشکلات سازمان و پروژه و ارائه راهکار به صورت منظم با استفاده از تیم های متخصص و مجرب
  • ارزیابی دوره ای (سالانه) تعالی سازمانهای در گیر در اجرای پروژه بر اساس مدل تعالی سازمان های پروژه محور  PBOEM
  • ارزیابی دوره ای (6 ماهه) سلامت پروژه بر اساس مدل جامع بلوغ مدیریت پروژه CPM3 /مدل تعالی پروژه PEM
  • تهیه برنامه بهبود متناسب با وضعیت اجرایی پروژه و سازمان
  • پیگیری و کنترل وضعیت اجرای پروژه های بهبود و حصول اطمینان از کیفیت مورد نظر

 

 

 

برگشت