طراحی و استقرار سیستم یکپارچه مدیریت پروژه (متدولوژی و نرم افزار)

طراحی و استقرار یک نظام جامع مدیریت پروژه استاندارد، دربرگیرنده کل چرخه حیات پروژه برای هر سازمان پروژه محور ضروری است. این نظام می بایست شامل دستورالعمل ها، فرم ها و فرمت ها، نرم افزارها و رویه های کاری و الگوهای استاندارد برای انواع طرح ها و پروژه های سازمان باشد. یکپارچه سازی روش اجرای پروژه ها، رسوب دانش در سازمان، استانداردسازی عملکرد سازمان در پروژه برخی از مزایای بهره گیری از یک نظام جامع مدیریت پروژه در هر سازمانی است
 نظام جامع مدیریت پروژه نکو شامل بخش های زیر است:

 

  • ساماندهی مقدماتی
  • برنامه ریزی استراژیک پروژه
  • ...

 

 

 

 

برگشت