طراحی و استقرار سیستم مدیریت پورتفولیوی پروژه‌ها

شناخت ایده های مناسب سرمایه گذاری و توانایی تعریف سبدی از پروژه های مطلوب که بالاترین مقدار سود را در یک محدوده قابل پذیرش ریسک به همراه داشته باشد ویژگی کلیدی یک سازمان موفق است. تعیین استراتژی حضور در هر یک از حوزه های کاری، کاهش ریسک سبد از طریق کنارهم گذاری پروژه های با روند معکوس ریسک و اولویت بندی منابع و تمرکز سازمان در کسب و کارهای مختلف نتیجه یک مدیریت کارامد پورتفولیو است.

مهمترین خدمات قابل ارائه این حوزه عبارتند از:

  • تعیین استراتژی بنگاه در کسب و کارهای مختلف
  • اولویت  بندی پروژه ها بر اساس الزامات و استراتژی های سازمان، منابع و ریسکها و منافع حاصل از آنها
  • مدیریت منابع و تخصیص آنها بر اساس اولویت پروژه ها
  • به روز رسانی ریسک سبد پروژه
  • مدیریت یکپارچه و اثربخش منابع (مالی،فیزیکی، انسانی و اطلاعاتی و فناوری)

 

 

 

 

 

 

برگشت