طراحی و استقرار نظام جامع ارزیابی و پرورش مدیران پروژه

مهمترین عامل توانمندی در هر سازمانی نیروی انسانی است. شایستگی به ویژه در حوزه مدیریت پروژه شامل سه مولفه یعنی دانش، عملکرد و مهارت است. بنابراین چه برای سنجش شایستگی و چه برای پرورش توانمندی سرمایه های انسانی سازمان به یک نظام همه جانبه نگر که منجر به افزایش توانمندی و تغییر عملی رفتار شود نیاز است. طراحی استاندارد شایستگی ویژه سازمان، نظام پرورش مبتنی بر شایستگی و نظام ارزیابی شایستگی محور نیاز سازمان های پیشروی امروزی است.

 

مهمترین خدمات قابل ارائه این حوزه عبارتند از:

  • تعیین شایستگی های  لازم برای سطوح مختلف سازمانی 
  • ارزیابی شایستگی (دانش، عملکرد و مهارت) دست اندرکاران  پروژه
  •  تدوین برنامه آموزشی  و پرورشی (ایجاد مهارت همراه با دانش) لازم برای کسب توانمندی های لازم
  • نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی حین خدمت

 

 

برگشت