مدیریت پروژه‌ها

پروژه‌ها به دليل ماهيت متنوع و غيرتکراری، ساختاري متفاوت از کارهاي روزمره جاري سازمان‌ها دارند. با توجه به همين موضوع، مديريت پروژه‌ها همواره مشکل‌تر از امور اداري و عادي سازمان است و نيازمند توجه بيشتر به ابعاد مختلف و متغير کار است.

مديريت براي انجام اصلي‌ترين وظيفه خود يعني تصميم‌گيري در چنين ساختاري، نيازمند اطلاعاتي دقيق، سريع، بروز و کارآمد است تا بتواند تصميمات خود را بر اساس پشتوانه‌اي معتبر اتخاذ نمايد.

سيستم اطلاعاتي مديريت پروژه نکو بر مبناي استاندارد PMBOK براي استفاده در انواع پروژه‌هاي سازمان طراحي و ساخته شده است که در طراحي آن سعي شده است تمامي قسمت‌هاي پروژه تحت پوشش قرار داده شود.

در مدل فرايندي نکو، 6 دسته فرايند اصلي ديده شده است که عبارتند از: