تعریف و توسعه پروژه

یکی از فعالیت‌های اصلی این شرکت « تعریف و توسعه پروژه » است. توسعه پروژه مفهومی است که شامل اقداماتی چون شناسایی ایده، دریافت مجوز، ثبت شرکت مجری، تلاش به منظور تأمین مالی، شناسایی صاحبان تکنولوژی، شناسایی و جذب سرمایه‌گذار، مدیریت و اجرا و نهایتاً تحویل پروژه است.

شناسایی ایده: هر کسب‌وکار موفقی به دنبال یک ایده موفق پدید آمده است. بنابراین تنها کشف ایده‌ها کافی نیست، بلکه شناخت درست و انتخاب ایده مناسب است که راه را برای کسب نتایج چشم‌گیر هموار می‌سازد. از دیدگاه شرکت مدیریت صنعت نکو، یک ایده مناسب دارای ویژگی‌های زیر است:

  • ارزش افزوده قابل توجه ایجاد نماید.
  • راه حلی برای مشکلات موجود ارائه کند.
  • در داخل کشور جنبه نوآوری داشته باشد.
  • حتی‌الامکان نمونه اجرا شده موفق در خارج از کشور داشته باشد.
  • دارای ریسک پایین باشد.

 

دریافت مجوز: پس از شناسایی و انتخاب ایده، باید به مراجع ذیربط جهت اخذ مجوزهای قانونی به منظور فعالیت در زمینه مدنظر مراجعه نمود.

ثبت شرکت مجری: به منظور استقلال هویتی پروژه، ثبت شرکتی با اختیارات تعریف شده مورد نیاز است. همچنین عقد قراردادهای مشارکت حقوقی درکنار مشارکت‌های مدنی میسر می‌شود.

تأمین مالی: می‌توان به جرأت گفت که تأمین مالی یکی از مهم‌ترین فازهای اجرای یک پروژه موفق است. این تأمین مالی می‌تواند از سیستم بانکی داخل کشور و حتی بانک‌های خارجی صورت پذیرد. استقراض از بانک‌های داخلی تحت قالب عقود اسلامی همچون جعاله، مساقات، مضاربه، فروش اقساطی و مشارکت مدنی انجام می‌گیرد. از نمونه‌های تأمین مالی از خارج کشور نیز می‌توان به وام‌های بین‌المللی، فاینانس، ریفاینانس و یوزانس اشاره داشت.  

شناسایی صاحبان تکنولوژی: هر پروژه بنا به ماهیت خود، نیازمند تکنولوژی خاص و منحصربفرد است. پس از شناخت صاحبان این تکنولوژی، مذاکرات برای انتقال دانش فنی آغاز شده و منجر به عقد قرارداد می‌گردد.

شناسایی و جذب سرمایه‌گذار: اجرا و بهره‌برداری هر پروژه می‌تواند به طرق مختلف انجام گیرد. هدف کلی در مبحث « توسعه پروژه »، تعریف، راه‌اندازی و نهایتاً واگذاری پروژه است. لذا باید نسبت به شناخت و جذب سرمایه‌گذار به منظور واگذاری اقدام نمود.

مدیریت و اجرا: کلیه مراحل اجرای پروژه توسط این شرکت مدیریت، کنترل و اجرا می‌گردد.

تحویل پروژه: پس از بهره‌برداری اولیه، پروژه آماده واگذاری بوده که طی قراردادهای حقوقی به سرمایه‌گذاران شناسایی شده تحویل می‌گردد.