مأموریت

 

شرکت مدیریت صنعت نکو رسالت خود را ارائه راه‌حل‌های پروژه و سازمان، مدیریت پروژه‌ها، تعریف و توسعه پروژه، مطالعات امکان‌سنجی و توسعه کسب‌وکار در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و ساختمان می‌داند؛ به ‌نحوی که رضایت ذی‌نفعان و مطلوبیت و لذت از کار را فراهم کند.