نگرش ما به کسب و کار

درنگرش مدیریت صنعت نکو، كسبوكار يك فعاليت كثيرالوجه است. در عين حالي كه محور اين فعاليت سودآوری و رضايت سهام‌داران می‌باشد اما رضايت ساير ذی‌نفعان را نيز شرط لازم اين سودآوری می‌داند. بنابراين مدیریت صنعت نکو بصورت پيوسته و فزاينده رضايت كليه ذي‌نفعان خود را محقق ساخته و سازوكارهايی را بدين منظور توسعه داده و بطور مستمر بهبود می‌بخشد.