ارزش‌های بنیادین

 

 

كسب سود و مطلوبيت پايدار

خـلـق ارزش‌هـای مطلوب مـشتـری

 حفظ، توسعه و ارزش آفرينی برای سهامداران

حفظ کرامت انسانی و تأمين رضايت شغلی كاركنان

ايجاد رابطه سودآور و رضايت‌مندانه دو جانبه با تأمين‌كنندگان

درك و تحقق انتظارات جامعه با ايجاد ارزش فزاينده

رقابت سالم و حفظ اخلاق در تعامل با رقبا

بهبود مستمر نتايج و توانمندی‌ها