مديريت پروژه‌های تابناک و پروين

شرح مختصری از پروژه

این پروژه در ارتباط با مدیریت و کنترل پروژه ساخت مجتمع‌های مسکونی تابناک و پروین می‌باشد.

 

کارفرما

شرکت مهستان

 

تاریخ

اسفندماه ۱۳۹۲ لغایت اسفندماه ۱۳۹۳