پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه و مدیریت پروژه های شرکت عمران قدس

شرح مختصری از پروژه

این پروژه شامل استقرار تیم کامل برای راه اندازی دفتر مدیریت پروژه (PMO) و مدیریت پروژه مرکز تجاری پارک خرید در شهرک غرب تهران است.

 

کارفرما

شرکت عمران و توسعه شهرک قدس

 

تاریخ

اسفندماه ۱۳۹۲ لغایت اسفندماه ۱۳۹۳