طراحي نظام جامع مديريت پروژه شرکت مهستان

شرح مختصری از پروژه

موضوع این پروژه عبارت است از انجام خدمات مشاوره و استقرار نیروی انسانی متخصص و عملیاتی نمودن دفتر مدیریت پروژه PMO  در دفتر مرکزی جهت پژوهش در زمینه شناخت وضع موجود سازمان پروژه‌ای کارفرما، استقرار ، آموزش و راه‌اندازی سیستم مدیریت پروژه و مستندسازی.

 

کارفرما

شرکت مهستان

 

تاریخ

اسفندماه ۱۳۹۱ لغایت اسفندماه ۱۳۹۲