طراحی نظام جامع مديريت پروژه شرکت عمران و توسعه شهرک قدس

شرح مختصری از پروژه

این پروژه عبارتست از طراحی و پیاده‌سازی فرآیندها، رویه‌ها و دستورالعمل‌های مدیریت پروژه مبتنی بر راهکار EPM مایکروسافت، همچنین انجام خدمات مشاوره و برنامه‌ریزی و کنترل پروژه کارگاهی شامل استقرار نیروی انسانی متخصص و عملیاتی نمودن دفتر مدیریت پروژه PMO در دفتر مرکزی و پروژه‌های تابعه کارفرما، و نیز استقرار و آموزش و راه‌اندازی سیستم مدیریت پروژه و مستندسازی.

 

کارفرما

شرکت عمران و توسعه شهرک قدس

 

تاریخ

اسفندماه ۱۳۹۲ لغایت اسفندماه ۱۳۹۳