طراحي نظام جامع مديريت پروژه شرکت ساختمان و نصب صنايع پتروشیمی

شرح مختصری از پروژه

این پروژه شامل تهیه دستورالعمل‌های جامع برای مدیریت پروژه‌های شرکت ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی و همچنین راه‌اندازی پورتال پروژه‌ها است.

 

کارفرما

شرکت ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی

 

تاریخ

مردادماه ۱۳۹۲ لغایت اسفندماه همان سال