نظام جامع مديريت مهندسي پروژه شرکت مهرپتروکيميا

شرح مختصری از پروژه

این پروژه در خصوص طراحی، راه‌اندازی، آموزش و پشتیبانی فنی سیستم مدیریت مدارک مهندسی به همراه اتوماسیون مدارک مهندسی می‌باشد.

 

کارفرما

شرکت مهر پتروکیمیا

 

تاریخ

شهریورماه سال ۱۳۹۲ لغایت بهمن‌ماه همان سال