برنامه ریزی استراتژیک شرکت ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی

شرح مختصری از پروژه

این پروژه شامل طراحی نظام مدیریت استراتژیک و همچنین تهیه برنامه استراتژیک شرکت است.

 

کارفرما

شرکت ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی

 

تاریخ

اسفندماه ۱۳۹۲ لغایت تیرماه سال ۱۳۹۳