مطالعات امکان‌سنجی پروژه الغدير

شرح مختصری از پروژه

موضوع این پروژه عبارتست از انجام خدمات مشاوره برای تهیه مطالعات و گزارش امکان‌سنجی از ابعاد مختلف بازار، فنی، مالی و اقتصادی جهت پروژه الغدیر واقع در زمینی به مساحت بالغ بر ۱۱۰۰۰ مترمربع.

 

کارفرما

شرکت علوی

 

تاریخ

مردادماه سال ۱۳۹۲ لغایت شهریور ۱۳۹۳